bip.gov.pl
A A A K

Program działania

PROGRAM DZIAŁANIA
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Mogilnie


I. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA INSPEKTORATU:
• Art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną (DZ. U. Nr 133 poz. 872 z późniejszymi zmianami).
• Art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr
207, poz. 2016, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92 poz. 881, Nr 93 poz. 888, Nr 96 poz. 959).


II. ZADANIA INSPEKTORATU zawarte w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92 poz. 881,
Nr 93 poz. 888, Nr 96 poz. 959):
- przenoszenie na rzecz innego podmiotu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu
budowlanego zamiennego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych
- przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót
budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę
- przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zmianie: kierownika budowy lub robót,
inspektora nadzoru inwestorskiego, lub projektanta sprawującego nadzór autorski
- wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego
w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę
- wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych, wykonywanych bez
wymaganego pozwolenia na budowę
- ustalanie w drodze postanowienia wysokości opłaty legalizacyjnej
- nakładanie w formie postanowienia obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości w zakresie: zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, oraz w zakresie
wykonania projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia
budowlane
- wydawanie decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę decyzję, w razie nie usunięcia przez inwestora wskazanych nieprawidłowości lub w razie nie uiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej
- wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie
robót
- wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została
zakończona
- wydawanie postanowień o zwrocie opłaty legalizacyjnej w razie uchylenia decyzji o
zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót
- wydawanie decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego
w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia, bądź pomimo wniesienia
sprzeciwu przez właściwy organ
- wydawanie postanowień o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych (gdy budowa nie została zakończona), wykonywanych bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ oraz nakładającej na inwestora obowiązek wykonania określonych czynności
- wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego
w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia
sprzeciwu przez właściwy organ, w przypadku nie spełnienia obowiązku wykonania
określonych czynności
- wydawanie postanowień o ustaleniu wysokości opłaty legalizacyjnej
- wydawanie, w drodze postanowienia, zezwolenia na dokończenie budowy
- wydawanie postanowień o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych (w przypadkach innych niż budowa bez wymaganego pozwolenia na budowę lub wykonywanie robót
budowlanych bez wymaganego zgłoszenia) wykonywanych:
1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub
2) w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź
zagrożenie środowiska,
3) na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1,
4) w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na
budowę bądź w przepisach - art. 50 ust. 1.
- wydawanie, w drodze decyzji, nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego
części, wykonanej pomimo wstrzymania
- wydawanie, w drodze decyzji, nakazujących rozbiórkę części obiektu budowlanego,
wykonanej po doręczeniu postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, bądź decyzji
nakazującej doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego
- wydawanie, w drodze decyzji nakazujących zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego
- wydawanie, w drodze decyzji, obowiązku wykonania określonych czynności w celu
doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, określając termin ich wykonania
- nakładanie, w drodze decyzji, obowiązku sporządzenia i przedstawienia, w określonym
terminie, projektu budowlanego zamiennego, uwzględniającego zmiany wynikające z
dotychczas wykonanych robót budowlanych
- wydawanie decyzji o stwierdzeniu wykonania obowiązku wykonania określonych czynności lub robót budowlanych
- wydawanie decyzji nakazujących zaniechanie dalszych robót budowlanych
- wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części
- wydawanie decyzji nakazujących doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego
- wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i
pozwolenia na wznowienie robót budowlanych
- wydawanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego
- przyjmowanie zawiadomień od inwestora o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę
- wnoszenie, w drodze decyzji, sprzeciwu do użytkowania obiektu budowlanego
- wzywanie inwestora do uzupełnienia braków lub nieścisłości w dokumentach załączonych do zawiadomienia o zakończeniu budowy
- wymierzanie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego
- wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego
- wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, określającej warunki użytkowania tego obiektu
- wydawanie, w drodze decyzji, pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego,
uzależniającej jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót
budowlanych
- wydawanie, w drodze decyzji pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego, pomimo nie
wykonania wszystkich robót budowlanych, z możliwością określenia terminu ich wykonania
- wydawanie decyzji odmawiającej pozwolenia na użytkowanie
- przesyłanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego organowi, który
wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- przeprowadzanie, na wezwanie inwestora, obowiązkowej kontroli budowy, w celu
stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę
- zawiadamianie inwestora o terminie obowiązkowej kontroli, w terminie 7 dni od dnia
doręczenia wezwania
- sporządzanie protokółu z obowiązkowej kontroli
- odmawianie, w drodze decyzji, udzielenia pozwolenia na użytkowanie
- wymierzanie, w drodze postanowienia, kary za nieprawidłowości stwierdzone w trakcie
obowiązkowej kontroli
- nakazywanie w każdym czasie, przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, a także zażądanie przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części
- nakazywanie, w drodze decyzji, usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości przy istniejącym obiekcie budowlanym, który: jest w nieodpowiednim stanie technicznym, jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, środowisku lub bezpieczeństwu mienia, albo
powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia, z możliwością zakazania w całości lub w części jego użytkowania do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
- nakazywanie, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego nie użytkowanego lub nie
nadającego się do remontu, odbudowy lub wykończenia
- nakazywanie, w drodze decyzji, w razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem,
opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z
użytkowania
- zapewnienie na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie środków celem usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia
- przyjmowanie protokółu z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu
budowlanego lub jego części
- wstrzymywanie, w drodze postanowienia, użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części
- ustalanie, w drodze postanowienia, wysokości opłaty legalizacyjnej
- nakazywanie, w drodze decyzji, przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
- przeprowadzanie postępowania w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej
- powołanie komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej oraz
zakresu czynności prowadzących do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia
- określenie, w drodze decyzji, zakresu i terminu wykonania robót w celu uporządkowania
terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu budowlanego do czasu wykonania robót
doprowadzających obiekt do stanu bezpieczeństwa
- zlecenie na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego sporządzenie
ekspertyzy, jeżeli jest to niezbędne do wydania decyzji lub do ustalenia przyczyn katastrofy
- przeprowadzanie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej
- przyjmowanie od właścicieli lub zarządców nieruchomości, a także obiektu, urządzenia
budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, oceny stanu wyrób budowlanych zawierających azbest
- przyjmowanie od wykonawcy prac, polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac, zgłoszenia tego faktu.
Za popełnienie wykroczeń z Prawa budowlanego nakładane są mandaty karne lub kierowane wnioski o ukaranie do Sądu, zaś o popełnionych występkach zawiadamiana jest prokuratura.


III. GŁÓWNE CELE DZIAŁANIA INSPEKTORATU:
1. Działanie na rzecz ograniczenia zjawiska samowoli budowlanych.
2. Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.
3. Poprawa w utrzymania obiektów w należytym stanie technicznym i estetycznym.


IV. FORMY DZIAŁANIA INSPEKTORATU:

• Prowadzenie kontroli w ramach przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego
przy wykonywaniu robót budowlanych.
• Prowadzenie kontroli realizacji budów, pod względem ich legalności i przestrzegania
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Kontrola w zakresie utrzymania obiektów budowlanych, w tym realizacji przez właścicieli i
zarządców obiektów budowlanych obowiązku poddawania ich okresowym kontrolom stanu
technicznego.
• Rozpatrywanie interwencji w sprawach budowlanych.
• Egzekwowanie od właścicieli i zarządców obiektów budowlanych obowiązku
utrzymywania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i estetycznym.
• Kontrole budów i utrzymania obiektów budowlanych przy udziale przedstawicieli
Państwowej Inspekcji Pracy.
• Prowadzenie akcji informacyjnej w zakresie użytkowania wyrobów budowlanych
zawierających azbest.
• Informowanie o działalności Inspektoratu w środkach masowego przekazu.Opublikował: Mariusz Kowalczyk
Publikacja dnia: 16.01.2016
Podpisał: admin Admin
Dokument z dnia: 16.01.2016
Dokument oglądany razy: 1 914