bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 02.02.2018 z powodu:
ogłoszeni nieaktualne, ponowny nabór

inspektor nadzoru budowlanego

Oferty do: 30 stycznia 2018

Wymiar etatu:  1
Stanowiska:    1

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
inspektor nadzoru budowlanego

Miejsce wykonywania pracy: Mogilno

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie
ul. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

WARUNKI PRACY

 • praca biurowa w siedzibie Inspektoratu
 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu mogileńskiego
 • reprezentacja urzędu
 • narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem
 • obsługa komputera do 4 godzin

ZAKRES ZADAŃ

 • przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • dokonywanie kontroli istniejących obiektów budowlanych, obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi
 • udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych
 • opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz ich egzekwowanie
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień
 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze związanym z budownictwem
 • uprawnienia budowlane minimum w ograniczonym zakresie
 • znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (wraz z przepisami wykonawczymi)
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE)
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • prawo jazdy kat. B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia prawa jazdy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno
I piętro
z dopiskiem "Oferta pracy"

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydat powinien być pełnosprawny ruchowo ze względu na charakter pracy związanej z kontrolą na budowie i koniecznością np. wchodzenia po drabinie, poruszania się po rusztowaniu, czy schodzenia do wykopów.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami/kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do PINB w terminie.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty otrzymane w formie elektronicznej, po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty osób niezatrudnionych podlegają zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy.Opublikował: Mariusz Kowalczyk
Publikacja dnia: 16.01.2018
Podpisał: PINB Mogilno
Dokument z dnia: 16.01.2018
Dokument oglądany razy: 959
Wersja do druku